Osoby zatrudnione w „budżetówce” po przepracowaniu całego roku kalendarzowego, mogą liczyć na dodatkowe wynagrodzenie zwane trzynastą pensją. Należy jednak mieć na uwadze, że pełen zapis dotyczący komu może zostać przyznana „trzynastka”, znajduje się w ustawie o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostki sfery budżetowej.

Trzynasta pensja jest wypłacana:
- w biurach poselskich, poselsko senatorskich, jak i również senatorskich
- osobom z kół, zespołów oraz klubów parlamentarnych
- pracownikom zatrudnionych w samorządowych jednostkach sfery budżetowej, których wynagrodzenia są kształtowane przez ustawę z 5 stycznia 1991 roku o Prawie budżetowym, a także w jednostkach sfery budżetowych, dla których pensje wypłacane są na podstawie odrębnych przepisów
- osobom zatrudnionym w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskie, Trybunale Konstytucyjnym, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Kancelarii Sejmu, Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich
- osobom zatrudnionym w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym, Państwowej Inspekcji Pracy, Najwyższej Izbie Kontroli, Krajowym Biurze Wyborczym, Biurze Krajowej Radiofonii i Telewizji
- osobom obejmującym stanowiska inspekcyjno-techniczne w Wyższym Urzędzie Górniczym
- osobom zatrudnionym w Państwowym Urzędzie Nadzoru Ubezpieczeń, Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Pracownicy mogą liczyć na wypłacenie pełnej 13 pensji, jeśli na danym stanowisku przepracowali cały rok kalendarzowy. Jeśli ich stosunek pracy był krótszy niż 12 miesięcy, ale dłuższy niż 6 miesięcy, wtedy wynagrodzenie wyliczane jest proporcjonalnie do przepracowanego okresu.

Wyliczanie dodatkowej pensji według proporcji posiada również swoje okoliczności. Do takich przypadków zalicza się między innymi umowa o pracę z nauczycielem oraz nauczycielem akademickim zgodnie z harmonogramem funkcjonowania danej placówki.
Na trzynastą pensję może liczyć również pracownik, który czasie trwania umowy został wezwany do wykonania swoich obowiązków względem służby wojskowej. Proporcjonalne wyliczenie wysokości wynagrodzenia dodatkowego przysługuje także osobom, które podjęły się zatrudnienia na podstawie służbowego przeniesienia, powołania lub wyboru, likwidacji danej placówki lub też zwolnienia z czynnej służby wojskowej.
Do takich kalkulacji dołączają się przypadki pracowników, którzy skorzystali z urlopu wychowawczego, bądź urlopu służącego poprawieniu swojego stanu zdrowia.

Rozwiązanie stosunku pracy w pewnych okolicznościach nadal nadaje prawo pracownikom do wypłacenia im 13 pensji. Ma to miejsce szczególnie w sytuacji kiedy pracownik przechodzi na emeryturę, rentę lub będzie pobierać świadczenia rehabilitacyjne, jego jednostka organizacyjna została zlikwidowana, lub jego pracodawca był zmuszony zmniejszyć liczbę osób zatrudnionych w swojej placówce.

Jeśli w danym roku kalendarzowym dojdzie do śmierci pracownika, a tym samym do wygaśnięcia umowy o pracę, 13 pensja wyliczana proporcjonalnie zostaje wypłacona małżonkowi bądź upoważnionej rodzinie.

Pracownik nie otrzyma 13 pensji, jeśli:
- został zwolniony dyscyplinarnie
- umowa została rozwiązana bez okresu wypowiedzenia z jego winy
- stawił się w pracy bądź wykonywał swoje obowiązki w stanie nietrzeźwości
- nie stawił się w pracy przez co najmniej dwa dni i nie usprawiedliwił swojej nieobecności

Trzynasta pensja wypłacana jest w ciągu trzech pierwszych miesięcy w roku kalendarzowym po roku, w którym zostało wyliczone wynagrodzenie. Wyjątek stanowi jedynie sytuacja, kiedy dochodzi do likwidacji pracodawcy oraz automatycznie zerwania umowy z pracownikiem. W tym przypadku pracownik otrzymuje 13 pensję w dniu rozwiązania umowy o pracę.