Największą zmianą w przyszłorocznych egzaminach maturalnych będzie prawo abiturientów do odwoływania się od wyników pisemnej części egzaminów, zarówno maturalnego jak i potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.


Odwołania będzie można składać do niezależnego Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego, które rozpocznie działalność przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Ostateczną decyzję na temat kwestionowanych wyników egzaminów będą podejmowali najbardziej doświadczeni egzaminatorzy wspólnie z przedstawicielami środowiska akademickiego.
Te zmiany w procedurze odwoławczej od egzaminów maturalnych stały się możliwe dzięki nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z lipca 2016 r.
Ale to nie koniec maturalnych zmian. Minister edukacji zapowiedziała, że „musi być” podwyższony poziom trudności tego egzaminu ponieważ chcemy, żeby młodzież była ,,wykształcona ogólnie,,. Na razie trudno powiedzieć, czy ta „trudniejsza matura” odbędzie się już w przyszłym roku. Jeśli jednak resort będzie chciał uszanować zasadę, obowiązującą od wielu lat, że wszystkie zmiany w procesie nauczania uczniowie powinni znać co najmniej z dwuletnim wyprzedzeniem, to raczej nie.
W maju przyszłego roku do matury przystąpią absolwenci liceów i techników, którzy uczyli się już zgodnie ze zmienioną, nową podstawą programową kształcenia ogólnego. A absolwenci techników już po raz drugi będą zdawali egzamin dojrzałości w nowej formule, są więc w lepszej sytuacji niż ich poprzednicy, bo ich nauczyciele mogą wykorzystać tegoroczne doświadczenia.
Obecnie egzamin maturalny potwierdza tylko spełnienie przez zdającego wymagań określonych w podstawie programowej. Do 2005 roku, zdawało się egzamin dojrzałości. Reforma edukacji zastąpiła go egzaminem maturalnym w nowej formule. Mimo to nadal często jest używana stara nazwa i w tym jest pewna myśl, bo przecież w tym egzaminie chodzi o coś więcej niż tylko sprawdzenie wiedzy. To przede wszystkim udowodnienie dojrzałości, gotowości do dalszego kształcenia na studiach
Absolwenci szkół średnich którzy będą zdawali egzamin dojrzałości w przyszłym roku będą, tak samo jak dotychczas, zdawali obowiązkowo trzy pisemne egzaminy: z języka polskiego, z języka obcego nowożytnego oraz z matematyki. Będą to egzaminy na poziomie podstawowym. Maturzyści będą też musieli przystąpić do dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Ponadto, każdy absolwent będzie też musiał zdawać, najlepiej z wynikiem pozytywnym, co najmniej jeden egzamin pisemny z któregoś z przedmiotów dodatkowych. Te egzaminy będą się odbywały tylko poziomie rozszerzonym.
Oprócz tego maturzyści będą też mieli prawo przystąpienia do nie więcej niż pięciu przedmiotów dodatkowych. Wybór przedmiotów dodatkowych nie ma związku z typem szkoły, którą maturzysta kończy. Nie ma związku również z tym, jakich przedmiotów absolwent uczył się w zakresie rozszerzonym. Kiedy maturzysta wybierze język obcy, będzie musiał zdawać ten sam język zarówno części ustnej jak i pisemnej. Język obcy nowożytny można także wybrać jako przedmiot dodatkowy.
Od ubiegłego roku celem ustnego egzaminu maturalnego z języka polskiego jest sprawdzenie umiejętność budowania wypowiedzi na zadany temat, który jest inspirowany wybranym tekstem literackim. Powinna to być wypowiedź zgodna z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Po wylosowaniu tematu wypowiedzi zdający będzie miał kwadrans na jej przygotowanie, a sama wypowiedź powinna trwać 10 minut. Kolejne 5 minut będzie poświęcone rozmowie z egzaminatorami. W tym roku zmodyfikowano przebieg ustnego egzaminu z języka polskiego. Zmieniona też została procedura oraz zasady losowania zadań egzaminacyjnych. Zdaniem autorów tych zmian uniemożliwi to wcześniejsze poznanie przez uczniów pytań.

Warunkiem otrzymania świadectwa dojrzałości będzie uzyskanie co najmniej 30 proc. punktów na egzaminach z przedmiotów obowiązkowych, czyli pisemnych i ustnych z języka polskiego i obcego, pisemnego z matematyki (a w przypadku maturzystów ze szkół dla mniejszości także z języka ojczystego) oraz przystąpienie do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. Jednak wynik z egzaminu z przedmiotu dodatkowego nie będzie miał wpływu na uzyskanie świadectwa maturalnego, a posłuży jedynie do rekrutacji na wyższą uczelnię.

PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE PRZEDMIOTY DODATKOWE

część pisemna
język polski (poziom podstawowy)

Każdy uczeń musi przystąpić do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego
język obcy nowożytny (poziom podstawowy)

Każdy uczeń ma prawo przystąpić do egzaminu łącznie z sześciu przedmiotów dodatkowych.
matematyka (poziom podstawowy)

Przedmioty dodatkowe uczeń zdaje na poziomie rozszerzonym (lub dwujęzycznym w wypadku języka nowożytnego język mniejszości narodowej (poziom podstawowy)
biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości narodowej, język obcy nowożytny, język polski, język regionalny, matematyka, wiedza społeczeństwie

Wyniki pisemnej części matury zostaną wyrażone w procentach i na skali centylowej. Oznacza to, że oprócz informacji o wyniku abiturienta, dowie się on, jaki procent jego kolegów miało taki sam albo gorszy wynik. Ten wskaźnik wprowadzono dlatego, żeby ułatwić uczelnianym komisjom rekrutacyjnym w bardziej obiektywnym traktowaniu kandydatów, którzy niekoniecznie zdawali egzaminy maturalne w tych samych latach, a zatem mogły to być egzaminy o innym stopniu trudności.

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy są laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych mogą zostać zwolnieni z egzaminu maturalnego z przedmiotu olimpijskiego, nawet wtedy, kiedy nie uczyli się go w macierzystej szkole.