Premier Morawicki niedawno zapowiedział, a teraz podpisał rozporządzenie w sprawie nowego programu PiS, który daje każdemu dziecku 300 złotych na wyprawkę szkolną.

Zgodnie z rozporządzeniem, prawo do tego świadczenia będzie miało każde dziecko, które chodzi do szkoły, bez względu na dochody rodziców. Świadczenie będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub 20. roku życia gdy kontynuuje ono naukę rozpoczętą przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole. W przypadku dzieci niepełnosprawnych, które uczą się w szkole świadczenie przysługiwałoby nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).
300 złotych na wyprawkę szkolną - dla kogo?
Z tego świadczenia nie będą mogły korzystać dzieci przebywające w domach pomocy społecznej, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich, zakładach poprawczych, aresztach śledczych, zakładach karnych, szkołach wojskowych lub innych, jeśli te instytucje zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo w pieczy zastępczej (w takim przypadku świadczenie „Dobry start” będzie przysługiwało osobom sprawującym pieczę zastępczą).
300 plus dla uczniów - od kiedy wypłaty świadczenia?
Wnioski o wypłatę tego świadczenia można będzie składać co roku, od 1 lipca drogą elektroniczną przez portal Emp@tia, a od 1 sierpnia będą przyjmowane wnioski składane także drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub pocztą). Wnioski będą przyjmowane do 30 listopada.
Wnioski, które będą kompletne i prawidłowo wypełnione, a złożone podczas wakacji zostaną rozpatrzone i zrealizowane nie później niż do końca września.
Przyznawaniem i wypłatą świadczenia będą się zajmowały gminy, a w przypadku dzieci przebywających w rodzinach zastępczych przez powiaty. Świadczenie będzie przyznawane m.in. na wniosek rodzica, opiekuna albo rodziny zastępczej.