Mateusz Morawiecki powołał Radę Mieszkalnictwa. Oprócz premiera będzie w niej zasiadało sześciu ministrów, prezes Rządowego Centrum Legislacji oraz prezes BGKN Mirosław Barszcz. Zadaniem rady będzie koordynacja działań rządu związanych z realizacją programu Mieszkanie plus.

W skład Rady Mieszkalnictwa weszli: minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński, minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, minister finansów Teresa Czerwińska, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, minister środowiska Henryk Kowalczyk oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Przewodniczącym jest premier Morawiecki.


Do zadań Rady należy przede wszystkim „opracowywanie mechanizmów współpracy organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych im podległych” oraz „monitorowanie przebiegu działań, które służą realizacji polityki mieszkaniowej rządu”.

Rada Mieszkalnictwa będzie również inicjowała i koordynowała prace analityczne, koncepcyjne oraz wdrożeniowe, związane z realizacją polityki mieszkaniowej Rady Ministrów. Ma też monitorować realizację tych prac.

Kolejnym zadaniem rady będzie „przyspieszenie procedur administracyjnych, związanych z realizacją inwestycji mieszkaniowych, zwiększenie podaży gruntów pod inwestycje mieszkaniowe, a w rezultacie zwiększenia podaży mieszkań”. Ponadto, będzie ona koordynowała  działania służące „obniżeniu kosztów inwestycji mieszkaniowych, a w rezultacie obniżeniu cen mieszkań”, a także będzie optymalizowała mechanizmy wsparcia mieszkalnictwa dlatego, żeby ”pomoc państwa docierała do najbardziej potrzebujących”.