Ideą przedsięwzięcia jest promocja innowacyjnych i twórczych rozwiązań w dziedzinie pomocy i integracji społecznej. Nagrody oraz wyróżnienia przyznawane są m.in za działania w zakresie kompleksowej pomocy, wypracowywanie i wdrażanie innowacyjnych metod pracy, wspieranie społecznej i zawodowej aktywności, inicjowanie i wdrażanie programów służących zapobieganiu problemom społecznym czy wspieranie działalności sektora ekonomii społecznej.

Wnioski mogą składać osoby fizyczne, prawne oraz instytucje i organizacje społeczne działające w zakresie pomocy i integracji społecznej w województwie warmińsko-mazurskim.

- Wyzwania, jakim muszą sprostać służby pomocy i integracji społecznej, muszą opierać się na dobrze przygotowanej i wykwalifikowanej kadrze - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. - Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym w historii. Mierzymy się z ogromną falą zapotrzebowania na ludzką pomoc, empatię i wrażliwość. Każdy z nas potrzebuje wsparcia i ludzkiej życzliwości, a są wśród nas osoby i grupy, które potrzebują tego w sposób szczególny. Dziękuję pracownikom instytucji pomocy i integracji społecznej oraz działaczom organizacji pozarządowych, którzy w najtrudniejszym momencie, w okresie pandemii opiekowali się i nadal opiekują osobami najbardziej potrzebującymi - seniorami, osobami samotnymi, przewlekle chorymi, z niepełnosprawnościami czy ubogimi.

Z powodu wprowadzonych zasad bezpieczeństwa związanych ze zwalczaniem epidemii koronawirusa nie odbyła się tegoroczna uroczysta gala. Wręczenie wyróżnień, statuetek oraz listów gratulacyjnych zaplanowano podczas Dnia Pracownika Socjalnego, który odbędzie się w listopadzie 2021 roku.

XX EDYCJA NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO:

Indywidualne nagrody:

Jolanta Danowska – asystent rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:
wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka oraz chęć niesienia pomocy w rozwiązywaniu problemów rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i organizacjami pozarządowymi nakierowaną na pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
pełnienie dodatkowych funkcji społecznych: ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu w Wydziale Rodzinnym, Cywilnym oraz kuratora społecznego dla dorosłych,
wieloletnie uczestnictwo w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
zaangażowanie w realizację projektów unijnych kierowanych do osób wykluczonych społecznie, jak: „Nowa Droga”, „Nie - wykluczeniu społecznemu“ oraz „Aktywny start w przyszłość“,
aktywny udział w akcjach charytatywnych, jak: zbiórki żywności, odzieży, sprzętu oraz pomoc osobom poszkodowanym w pożarach,
pracę na rzecz przyznania stypendiów studentom z terenów byłego PGR, dzięki którym uzyskali oni szansę na zdobycie rzetelnego wykształcenia,
wieloletnie doświadczenie i profesjonalizm w pracy na rzecz osób i rodzin potrzebujących wsparcia.
Sylwia Beata Jankowska - kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasymiu, nagrodzona w szczególności za:
osobiste zaangażowanie w utworzenie i rozwój Centrum Wspierania Rodziny, które oferuje rodzinom wieloproblemowym szerokie spektrum pomocy, w tym m.in.: wsparcie psychologiczne, poradnictwo specjalistyczne, warsztaty kompetencji rodzicielskich, zaradności życiowej i rozwoju osobistego,
zainicjowanie powstania w Pasymiu Klubu Integracji Społecznej oraz Klubu Integracji i Edukacji Pokoleń,
aktywną współpracę z lokalnymi organizacjami i instytucjami na rzecz rozwiązywania problemów społecznych oraz konsekwencję we wdrażaniu innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej,
zanngażowanie w działania proseniorskie, w tym realizację projektu „ PoGodna Jesień”, zainicjowanie powstania wolontariatu na rzecz osób starszych przy współpracy ze Szkołą Podstawową w Gromie,
aktywny udział w różnych akcjach pomocowych, takich jak: Wigilia dla Seniorów z terenu gminy Pasym, koncert charytatywny na rzecz pogorzelców czy akcja „Szlachetna Paczka” na terenie gminy Pasym.
Irena Kasprzycka – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie, nagrodzona w szczególności za:
całokształt działań oraz osobiste zaangażowanie w funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie,
koordynowanie projektów i programów, skierowanych do rodzin, dzieci i młodzieży oraz osób starszych i osób z niepełnosprawnościami: „Iławski Model Wsparcia Rodziny”, „Rodzina źródłem inspiracji”, „Aktywni Rodzice - Aktywne Dziecko”, „Opieka wytchnieniowa”, „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, „Opieka 75+”,
zainicjowanie powstania w Iławie m.in.: Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej, Dziennego Domu Pomocy Społecznej oraz Klubu Seniora,
działania aktywizujące społeczność lokalną, m.in. imprezy o charakterze integracyjnym i edukacyjnym, jak np. igrzyska osób niepełnosprawnych,
działalność ukierunkowaną na rozwój współpracy z partnerami społecznymi oraz konsekwencję we wdrażaniu nowych, innowacyjnych form wsparcia podopiecznych pomocy społecznej: „Teleopieka” czy „Koperta Życia”.
Wiesława Przybysz - emerytowana dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, nagrodzona w szczególności za:
profesjonalizm oraz osobiste zaangażowanie w zbudowanie efektywnego systemu wsparcia dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
determinację i konsekwencję w pozyskiwaniu unijnych środków oraz nadzór nad realizacją wielu projektów finansowanych z funduszy unijnych, które dały niebywałą szansę poprawy warunków życia mieszkańców naszego regionu. Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej, projekty konkursowe i partnerskie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej: „Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach”, „Kooperacja – efektywna i skuteczna”, „Pomagajmy Razem”,
otwartość na innowacje i współpracę, która doprowadziła do zbudowania licznych partnerstw, jak: Rada ds. Rodzin Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, Społeczna Rada Seniorów Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Regionalna Platforma Regionalna Współpracy Na Rzecz Rozwoju Ekonomii Społecznej,
doświadczenie oraz zaangażowanie w opracowywaniu nowatorskich metod rozwiązywania problemów społecznych, które doprowadziły do dołączenia w roli eksperta do gremiów regionalnych i krajowych, w tym m.in. do Rady Pomocy Społecznej przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, Konwentu Dyrektorów Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej i wielu innych.
Tomasz Sztachelski - prezes Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:
wieloletnią pracę na rzecz rodzin i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
aktywny wolontariat w Stowarzyszeniu ARKA,
czynne włączanie się partnerskie projekty, które służą poprawie sytuacji rodzin i dzieci tj. projekt „Aktywna Rodzina - Szczęśliwa Rodzina” oraz przyczyniają się do ciągłego rozwoju Stowarzyszenia,
zaangażowanie się w okresie pandemii, w prace koalicji organizacji i podmiotów „PomagaMy w lekcjach”, organizując korepetycje on-line dla dzieci z trudnościami,
aktywny udział w akcji „Obiad dla ucznia”,
współorganizację „lodówki społecznej”, której ideą jest niemarnowanie żywności,
realizację wspólnie z Fundacją Żółty Szalik stypendiów dla dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji materialnej z Olsztyna i powiatu braniewskiego,
dzielenie się wiedzą i doświadczeniem podczas wielu seminariów i konferencji.
Rozalia Wojas - starsza opiekunka domowa w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pasłęku, nagrodzona w szczególności za:
sumienność oraz osobiste zaangażowanie w zadania obejmujące opiekę nad osobami potrzebującymi wsparcia,
dbałość o utrzymywanie stałego kontaktu z lekarzami rodzinnymi i pielęgniarkami środowiskowymi oraz rodziną podopiecznego, a także wkład w wypracowanie wsparcia profilaktycznego w środowisku domowym,
podejmowanie działań propagujących ideę systemu „Teleopieki”, „Koperty Życia” oraz asystenta osoby niepełnosprawnej,
liczne działania mające na celu zabezpieczenie sprzętu dla osób niepełnosprawnych oraz czynny udział w nieformalnej grupie emerytów „Senior 85+”.
budowanie obrazu profesjonalnego opiekuna oraz kreowanie pozytywnego wizerunku tego zawodu,
empatię i specjalistyczną wiedzę, które pomagają rozwiązywać wiele indywidualnych problemów podopiecznych, wspomagając ich w trudnej sytuacji życiowej.
Indywidualne wyróżnienia:

Katarzyna Biernat - pracownik socjalny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
Elżbieta Chomicz - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
Teresa Irena Czajkowska - specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynie,
Małgorzata Duba - kierownik Klubu Integracji Społecznej działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Biskupcu,
Anna Mackiewicz - prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Olecku,
Grażyna Piotrowska - kierownik Działu Opieki Instytucjonalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Kętrzynie,
Iwona Saulewicz - starszy specjalista pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olecku,
Ewelina Tuchalska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Iławie;
Anna Zawilska - zastępca kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku,
Gabriela Zimirowska - prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu w Elblągu.
Nagrody zespołowe otrzymują:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Mieście Lubawskim z/s w Mszanowie, nagrodzony w szczególności za:
zaangażowanie w pomoc mieszkańcom Gminy Nowe Miasto Lubawskie,
wsparcie udzielone nieformalnej grupie mieszkańców wsi Lekarty w programie „Decydujesz, Pomagasz”, dzięki któremu mieszkańcy po raz kolejny uzyskali grant na rozwój swojej wsi,
uruchomienie tzw. Niebieskiej Linii oraz konta Messenger Niebieska Linia, gdzie osoby doznające przemocy mogą zwrócić się o pomoc,
aktywność w zakresie integracji lokalnej społeczności m.in. poprzez organizowanie na terenie całej gminy corocznych „Dni Rodziny” oraz wigilii dla osób samotnych i starszych,
liczne działania skierowane do seniorów, takie jak aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz skuteczne pozyskiwanie środków zewnętrznych przeznaczanych na aktywizację osób starszych,
umiejętność pracy zespołowej, dobrą współpracę i odpowiedzialność za wdrażane projekty prowadzące do polepszenia sytuacji osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej.
Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu, nagrodzone w szczególności za:
ogromne zaangażowanie w aktywizację społeczną obywateli, w tym osób i grup marginalizowanych, a przede wszystkim angażowanie tych osób w różnego rodzaju akcje pomocowe i zbiórki,
podejmowanie skutecznych działań niwelujących i zapobiegających różnego rodzaju problemom społecznym, w tym m.in. „Wpakowani w ekologię”, „Aktywni razem”, „Rodzina razem” oraz „Nie bij, kochaj mnie”,
kompleksowość i mnogość podejmowanych działań oraz szeroki wymiar przedsięwzięć realizowanych przez organizację, w tym m.in. konkurs "Barwy Wolontariatu" na Warmii i Mazurach, zainicjowanie powstania Funduszu Dzieci Niepełnosprawnych „Słonik”, partnerstwa na rzecz rozwoju Dojrzałego Wolontariatu w Elblągu, a także sieci Wolontariatu na Warmii i Mazurach,
umiejętność pracy zespołowej oraz budowanie partnerstw prowadzących do polepszania codziennego życia osób i rodzin, które w szczególny sposób tego potrzebują.
Warmińsko-Mazurski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Olsztynie, nagrodzony w szczególności za:
ogromne zaangażowanie i wkład w pobudzanie aktywności seniorów,
konsolidowanie różnych środowisk wokół działań sprzyjających seniorom,
nawiązywanie licznych partnerstw w celu jak najlepszego zabezpieczenia potrzeb osób starszych,
skuteczne działania prowadzące do powstania wielu Uniwersytetów Trzeciego Wieku - miejsc, które stworzyły seniorom niebywałą dotąd możliwość aktywizacji społecznej, kulturalnej, edukacyjnej oraz sportowo-rekreacyjnej,
liczne uczestnictwo przedstawicieli w wielu zespołach/grupach/komisjach monitorujących i opracowujących strategiczne programy wojewódzkie w różnych obszarach życia społecznego,
aktywność społeczną i wolontaryjną słuchaczy Warmińsko-Mazurskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.