10 czerwca 2019 r. w Zakładzie Karnym w Iławie podpisano porozumienie w sprawie umożliwienia zdobycia skazanym uprawnień marynarskich w żegludze śródlądowej.

Jeszcze się tam żagiel bieli...
… jeszcze nam nie brakuje pomysłów na wzbogacenie środków skutecznej readaptacji. Z inicjatywy Rafała Wisińskiego dyrektora biura Związku Gmin Jeziorak, podjęto inicjatywę umożliwienia zdobycia nowego fachu skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce. Dotychczasowa współpraca i obserwacja procesu resocjalizacji skazanych potwierdziła zasadność udzielenia takiego wsparcia.

Porozumienie stron
Zakład Karny w Iławie, reprezentowany przez Dyrektora Zakładu Karnego mjr. Jarosława Stawskiego i Związek Gmin „Jeziorak” reprezentowany przez Przewodniczącego Zarządu Krzysztofa Harmacińskiego Wójta Gminy Iława zawarł porozumienie wspierające działania jednostki penitencjarnej w przygotowaniach osadzonych do życia na wolności pod koniec ich kary.

Readaptacja społeczna skazanych jako jeden z warunków bezpieczeństwa społeczności lokalnej...
Podpisane porozumienie daje gwarancję continuum procesu resocjalizacji po opuszczeniu jednostki penitencjarnej. Pozwoli także na podejmowanie optymalnych i adekwatnych działań wobec osoby przygotowywanej do zwolnienia. Podstawą takiej współpracy są działania zmierzające do eliminowania ryzyka wykluczenia społecznego osób zwalnianych z zakładów karnych. Celem resocjalizacji jest przecież optymalne przygotowanie skazanego do samodzielnego, praworządnego funkcjonowania w społeczeństwie. Ponadto, zmotywowanie go do kontynuacji rozpoczętego procesu kształtowania społecznie pożądanych postaw i tym samym powstrzymania się od powrotu do przestępstwa.