Za nami XVI, absolutoryjna sesja Rady Miejskiej, zorganizowana 30 lipca w Suskim Ośrodku Kultury.

Sesja Rady Miejskiej miała nieco inny niż zwykle przebieg. Rozpoczęła się od  dyskusji na temat, przygotowanego przez Urząd Miejski, „Raportu o stanie Gminy w 2019 roku”. Następnie odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia Burmistrzowi Susza wotum zaufania. Za było 12. radnych, przy jednym głosie wstrzymującym się.

W kolejnej, absolutoryjnej części obrad, radnym przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które uzyskało pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie. Zarówno przy zatwierdzeniu sprawozdania budżetowego, jak
i w kolejnym głosowaniu, dotyczącym udzielenia burmistrzowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2019 rok, radni byli jednogłośni, głosując za.

W czasie kilkugodzinnych obrad podjęto także 14 uchwał, zgodnie z porządkiem obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Suszu - http://susz.pl/pl/content/terminy-sesji-rady-miejskiej-0